میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
فرضی حمیدرضا 55
پورجمال یعقوب 00
عبدی میاردان مهری زبل 15
سیدالماسی پروانه زبان و ادبیات فارسی 05
عباسپور عمران مدرسی الهیات و معارف اسلامی 25
پور محمد اباست حقوق خصوصی 45
دهقان علی زبان و ادبیات فارسی 00
منیری تکمه داش ثریا الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی 36
سلامتی یعقوب حقوق بین الملل 15
گل محمدی هوشنگ فقه و مبانی 35
زمانی تیمور حقوق بین الملل عمومی 00
حسین زاده شجاع حقوق بین الملل 23
سلیمان فام رسول فقه وحقوق 45
سهیلی وند لیلا معماری 40